Põhiväärtused

Missioon:

Pakkuda kliendile parimat teenust ja usalduslikku konsultatsiooni ning töötajatele koolitust ja karjäärivõimalust.

Visioon:

Saada klientide jaoks tunnustatud ja hinnatud, kliendivajadustest juhitud, parimaks teenust osutavaks ettevõtteks oma tegevusvaldkondade raames.

Põhiväärused:

osalus

 • oleme huvitatud kõikide huvipoolte organiseeritud ja informeeritud kaasamisele organisatsiooni strateegiliste plaanide loomisel, teostamisel ja hindamisel;

austus

 • austame iseend, kolleege, kliente ja konkurente;
 • väärtustame kliente – igaüks neist on ainulaadne ja kordumatu;

avatus

 • oleme avatud üksteisele, teadmistele, tagasisidele ja uutele ideedele ning võimalustele, ühistele ettevõtmistele ja saavutustele;
 • oleme orienteeritud koostööle erinevate huvigruppidega, sh ka rahvusvahelisel tasandil;

läbipaistvus

 • täidame seadusandlusest ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid, samuti antud lubadusi;
 • tagame informatsiooni kättesaadavuse kõikidele huvigruppidele;

professionaalsus

 • usume oma töötajate oskustesse ja võimetesse;
 • meie töötajad on motiveeritud oma ala spetsialistid, orienteeritud arengule ja uutele lahendustele;
 • hoiame ja arendame erialast oskusteavet ning tegusteme seatud eesmärkide täitmise nimel;

usaldusväärsus

 • pakume usaldusväärset teenust ja julgeme võtta vastutust;
 • täidame lubadused ja peame kinni kokkulepetest;

järjepidevus

 • omandame uusi teadmisi, oskusi ja rakendame neid ellu;
 • tagame teenuste kõrge kvaliteedi ja asjatundlikkuse;
 • areneme pidevalt tuleviku suunas ja anname hinnangu oma töö tulemustele ning õpime kogemustest;
 • julgeme teha tulevikku suunatud otsuseid;

sallivus

 • oleme sallivad erisuste suhtes