Interaktiivse õppevara kasutamine eesti keele kui teise keele õpetamisel

Projekti rahastavad Euroopa Kolmandate Riikide Integreerimise Fond (programmi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine“ raames), Kultuuriministeerium ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Projekt soodustab valdkondliku arengukava „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ täitmist.

Projekti läbiviimise periood: 01.12.2010 – 30.06.2011 a.

Projekti eesmärgiks on tagada uusimmigrant-lastele võrdsed hariduslikud võimalused üldharidussüsteemis ning võtta kasutusele interaktiivne õppevara eesti keele kui teise keele õpetamiseks ja õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks ning kaasata õppe- ja kasvatustegevustesse uusimmigrant-laste vanemaid, et tutvustada neile Eesti koolieelse hariduse korraldust ja toetadada nende integreerumist Eesti ühiskonda.

Projekti oodatavad tulemused:

1. Eesti keele kui teise keele õpetamisel ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel kasutatakse interaktiivset õppevara ja -meetodeid.

2. Paraneb laste eesti keele kasutus.

3. Vanemate rahulolu kasv ja tihe koostöö lasteasutusega.