Professionaalse tugivõrgustiku tagamine uusimmigrant-lastele Anni Lasteaias

Projekti rahastab Integratsiooni Sihtasutus riigieelarvest ja Euroopa Liidu üldprogrammi “Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames asutatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreeerimise fondist.

Projekti läbiviimise periood: 15.10.2009-30.06.2010

Anni Lasteaia üheks eripäraks ja õppekava prioriteediks on võrdsete hariduslike võimaluste toetamine ja ühtse tugivõrgustiku loomine ja rakendamine erivajaduslikele lastele. Lisaks uusimmigrant – lastele hõlmab see ka intellektipuudega ja pervasiivsete arenguhäiretega laste (kuni 2 last) kaasamist üldharidussüsteemi.

Peamised tegevused projekti raames:

  1. võrdsete hariduslike võimaluste ja hariduskvaliteedi tagamine uusimmigrant – lastele läbi keeleõpet ja sotsiaalseid oskusi toetava keskkonna (eesti keele õpe, süvendatud kõnearendus, sotsiaalsete oskuste kujundamine, eesti ja teiste kultuuride tutvustamine);

  2. lasteasutuse tugistruktuuride rakendamine ja meeskonna arendamine tegelemaks uusimmigrant-lastega;

  3. eesti lastele erinevate kultuuriruumide tutvustamine, tolerantsus erisuste suhtes.