SKA lapsehoiuteenus

Tugiteenuste kirjeldus

Teenuse eesmärk ja sisu

Lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav Teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut.

Lapsega töötav lapsehoidja:

  • toetab lapse kasvukeskkonda
  • toetab lapse arengut
  • kujundab lapse eakohaseid oskusi
  • edendab lapse tervist
  • kaasab kasvukeskkonna kujundamisse lapsevanema/hooldaja
  • annab tagasisidet lapse arengu ja tegevuste kohta

Teenuse osutamine

Teenust osutatakse koolieelses eas ja koduõppel olev lapsele päeval, õhtul, nädalavahetusel või ööpäev läbi; põhiharidust omandav lapsele peale koolipäeva lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; noorele, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes, päeval, õhtul, nädalavahetustel ning vajaduse korral ööpäev läbi.

Lapsehoiuteenust võib osutada lapse kodus, lapsehoidja kodus ja hoiukodus jms. Kohalikud omavalitsuse üksused saavad lapsehoiuteenust korraldades kasutada ka lasteaedade, koolide ja päevakeskuste ruume.

Teenuse taotlemine

Teenuseid on õigus taotleda raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja eestkostja) või lapse perekonnas hooldajal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Eesti Vabariik. Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita taotlus (kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel) ja esitada digitaalallkirjastatult Sotsiaalkindlustusameti piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele.

Vajadusel abistame taotluse koostamisel.

 

Teenuse määramine ja maht

Taotlusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest või kätte saamisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.

Teenuste aastaseks mahuks (tugiisikuteenuse, lapsehoiuteenuse ja transporditeenuse peale kokku) on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta. Osutatud teenustundide arv sõltub teenuseosutaja poolsest hinnakirjast. Teenustundide konkreetne arv fikseeritakse teenusepakkujaga sõlmitavas lepingus.

Teenuste saamiseks arvestatud aastast rahalist mahtu saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul ja see järgmisse aastasse edasi ei kandu ning lapsevanemale seda rahas välja ei maksta.

Teenuse aruandlus

Teenustundide kasutamise kohta saadab lapsevanem ja lapsehoidja aruande iga kalendrikuu 25. kuupäevaks aadressile Tamme pst 80a, Tartu 50405 või meiliaadressile tugiisik1@gmail.com.

 

Kontaktandmed

Sverresson OÜ: Anne Laan tel 53333110, e-mail tugiisik1@gmail.com

Sotsiaalkindlustusamate: Kadri-Ann Lee 742 0430, 5359 1608 Kadri-Ann.Lee@sotsiaalkindlustusamet.ee