Anni Lasteaed

Anni Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus (koolitusluba HTM 7318, 07.04.2014), mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsusega arvestamist.

Vastavalt Majandustegevuse üldosa seadustikule (23.02.2011) omab lasteasutus alates 01.07.2014 tähtajatut tegevusluba (Majandustegevuse üldosa seadustik § 16, § 24 lg1).

Lasteasutuses on kaks sobitusrühma. Sobitusrühma võtame vastu haridusliku erivajadusega lapsi (raske puue). Erivajadustega lastele (sh andekus) koostatakse tulenevalt lapse vajadustest individuaalne arenduskava. Õppe- ja kasvatustegevust toetavaid tugiteenuseid osutab rehabilitatsioonimeeskond lasteaias kohapeal. Täiendavaks tugiteenuseks on osalise ajaga tugiisikuteenus õppetegevuste ajal.

Lasteasutuse eripärast tulenevalt on tegevuse rõhuasetus alljärgneval:

  • võrdsed hariduslikud võimalused – intellektipuudega lapsed eakohase arenguga laste hulgas;

  • multikultuurne kasvukeskkond – erinevatest rahvustest lapsed. Lasteasutuses on loodud tingimused erinevatest rahvustest laste arendamiseks. Koos kasvamine eri rahvustega õpetab märkama erisusi ja austama ning arvestama üksteisega;

  • loodus- ja keskkonnakasvatus – õpetame lapsi väärtustama loodust ja keskkonda. Lähtume põhimõttest „Oleme osa loodusest“ ning oleme liitunud rahvusvahelise keskkonnaharidusprogrammiga “Eco-schools” (Roheline kool)

Lasteasutuse missioon:

Lasteaed on kvaliteetset alusharidust võimaldav ning lapse arengut soodustav kaasaegne, turvaline ja emotsionaalset heaolu pakkuv haridusasutus.

Lasteasutuse visioon:

Anni Lasteaed on tunnustatud, kaasaegse töö-, õpi- ja kasvukeskkonnaga haridusasutus, kus väärtustatakse võrdsete võimaluste tagamist.

Lasteasutus on avatud kell 7:30-18:00